Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 2,8-18)

8.A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.
9.Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň.
10.Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.
11.Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
12.Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí."
13.A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:
14."Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."
15.Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil."
16.Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.
17.Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti.
18.Všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co pastýři vyprávěli.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka