Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 2,22-32)

22.Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina -
23.jak je psáno v zákoně Páně: `vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu´ -
24.a aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata.
25.V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním.
26.Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše.
27.A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon,
28.vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha:
29."Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova,
30.neboť mé oči viděly tvé spasení,
31.které jsi připravil přede všemi národy -
32.světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka