Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 19,29-40)

29.Když se přiblížil k Betfage a k Betanii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků
30.a řekl jim: "Jděte naproti do vesnice, a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte!
31.Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: `Pán je potřebuje.´"
32.Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl.
33.Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé: "Proč to oslátko odvazujete?"
34.Oni odpověděli: "Pán je potřebuje."
35.Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili.
36.A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu.
37.Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli.
38.Volali: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!"
39.Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: "Mistře, napomeň své učedníky!"
40.Odpověděl: "Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení."