Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 18,31-33)

29.On jim řekl: "Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti pro Boží království,
30.aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný."
31.Vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: "Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků.
32.Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj,
33.zbičují ho a zabijí; a třetího dne vstane."
34.Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal.
35.Když se Ježíš přiblížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka