Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 15,11-32)

11.Ježíš pokračoval: "Jeden člověk měl dva syny.
12.Ten mladší řekl otci: `Otče, dej mi díl majetku, který mi náleží.´ A tak jim rozdělil své jmění.
13.Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem.
14.Když všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal trpět nouzi.
15.Později se uchytil u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást prasata.
16.Toužil se najíst aspoň lusků, které žrala ta prasata, ale nedostával ani to.
17.Nakonec přišel k sobě. Řekl si: `Kolik nádeníků má u mého otce jídla nazbyt, a já tu umírám hlady!
18.Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě!
19.Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nádeníků.´
20.A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil už z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky.
21.`Otče,´ řekl syn, `zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna.´
22.Otec však nařídil svým služebníkům: `Přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Navlékněte mu prsten a obujte ho.
23.Přiveďte vykrmené tele a porazte je. Jezme a oslavujme,
24.neboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen!´ A tak začali oslavovat.
25.Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbu a tanec.
26.Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se, co to má být.
27.Ten mu řekl: `Přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho má zpátky živého a zdravého.´
28.Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a prosil ho,
29.odpověděl mu: `Podívej se, kolik let ti sloužím! Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale tys mi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil s přáteli.
30.Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s děvkami, porazil jsi pro něj vykrmené tele!´
31.`Synku,´ řekl otec, `ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé.
32.Ale oslavovat a radovat se bylo namístě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen.´"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka