Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 11,34-41)

34.Světlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo. Je-li však tvé oko špatné, i tvé tělo je ve tmě.
35.Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou.
36.Má-li celé tvé tělo světlo a žádná jeho část není ve tmě, bude celé tak jasné, jako když tě osvítí světlo svou září."
37.Když domluvil, pozval ho k jídlu jeden farizeus. Ježíš k němu vešel a posadil se ke stolu.
38.Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem nejprve neomyl.
39.Ale Pán mu řekl: "Vy farizeové očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti.
40.Pošetilci! Což ten, který stvořil zevnějšek, nestvořil také to, co je uvnitř?
41.Rozdejte chudým, co je v mísách, a hle, všechno vám bude čisté.