Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 1,5-25)

5.Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta.
6.Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení.
7.Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba byli již pokročilého věku.
8.Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu,
9.připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovy a obětoval kadidlo.
10.Venku se v hodinu oběti modlilo veliké množství lidu.
11.Tu se ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo.
12.Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň.
13.Anděl mu řekl: "Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.
14.Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození.
15.Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým.
16.A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu;
17.sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový."
18.Zachariáš řekl andělovi: "Podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena pokročilého věku."
19.Anděl mu odpověděl: "Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem; byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst.
20.Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní."
21.Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámě
22.Když vyšel, nemohl k nim promluvit, a tak poznali, že měl v chrámě vidění; dával jim jen znamení a zůstal němý.
23.Jakmile skončily dny jeho služby, odešel domů.
24.Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale tajila se po pět měsíců a říkala si:
25."Toto mi učinil Pán; sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění mezi lidmi."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka