Bible

Evangelium podle Jana (Jan 6,53-54)

51.Jáť jsem ten chléb živý, kterýž jsem s nebe sstoupil. Bude-li kdo jísti ten chléb, živ bude na věky. A chléb, kterýž já dám, tělo mé jest, kteréž já dám za život světa.
52.Tedy hádali se Židé vespolek, řkouce: Kterak tento může nám dáti tělo jísti?
53.I řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Nebudete-li jísti těla Syna člověka a píti krve jeho, nemáte života v sobě.
54.Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.
55.Nebo tělo mé právě jest pokrm, a krev má právě jest nápoj.
56.Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka