Bible

Evangelium podle Jana (Jan 21,1-14)

1.Potom se Ježíš opět zjevil učedníků u jezera Tiberiadského.
2.Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků.
3.Šimon Petr jim řekl: "Jdu lovit ryby." Odpověděli mu: "I my půjdeme s tebou." Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili.
4.Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on.
5.Ježíš jim řekl: "Nemáte něco k jídlu?" Odpověděli: "Nemáme."
6.Řekl jim: "Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete." Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb.
7.Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť - byl totiž svlečen - a brodil se k němu vodou.
8.Ostatní učedníci přijeli na lodi - nebyli daleko od břehu, jen asi dvě stě loket - a táhli za sebou síť s rybami.
9.Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb.
10.Ježíš jim řekl: "Přineste několik ryb z toho, co jste nalovili!"
11.Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich sto padesát tři; a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla.
12.Ježíš jim řekl: "Pojďte jíst!" A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: "Kdo jsi?" Věděli, že je to Pán.
13.Ježíš šel, vzal chléb a dával jim; stejně i rybu.
14.To se již potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka