Bible

Evangelium podle Jana (Jan 19,12)

10.Pilát řekl: "Nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit, a mám moc tě ukřižovat?"
11.Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu."
12.Od té chvíle ho Pilát usiloval propustit. Ale Židé křičeli: "Jestliže ho propustíš, jsi nepřítel císařův. Každý, kdo se vydává za krále, je proti císaři."
13.Když to Pilát uslyšel, dal vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném `Na dláždění´, hebrejsky Gabbatha.
14.Byl den přípravy před svátky velikonočními, kolem poledne. Pilát Židům řekl: "Hle, váš král!"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka