Bible

Evangelium podle Jana (Jan 18,12)

10.Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl jednoho veleknězova sluhu a uťal mu ucho. Ten sluha se jmenoval Malchos.
11.Ježíš řekl Petrovi: "Schovej ten meč do pochvy! Což nemám pít kalich, který mi dal Otec?"
12.Vojáci s důstojníkem a židovská stráž se zmocnili Ježíše a spoutali ho.
13.Přivedli ho nejprve k Annášovi; byl totiž tchánem Kaifáše, který byl toho roku veleknězem.
14.Byl to ten Kaifáš, který poradil židům, že je lépe, aby jeden člověk zemřel za lid.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka