Bible

Evangelium podle Jana (Jan 18,11)

9.Tak se mělo naplnit slovo: `Z těch, které jsi mi dal, neztratil jsem ani jednoho.´
10.Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl jednoho veleknězova sluhu a uťal mu ucho. Ten sluha se jmenoval Malchos.
11.Ježíš řekl Petrovi: "Schovej ten meč do pochvy! Což nemám pít kalich, který mi dal Otec?"
12.Vojáci s důstojníkem a židovská stráž se zmocnili Ježíše a spoutali ho.
13.Přivedli ho nejprve k Annášovi; byl totiž tchánem Kaifáše, který byl toho roku veleknězem.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka