Bible

Evangelium podle Jana (Jan 1,1-2,13)

1.Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
2.To bylo na počátku u Boha.
3.Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
4.V něm byl život a život byl světlo lidí.
5.To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
6.Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan.
7.Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho.
8.Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.
9.Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.
10.Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal.
11.Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.
12.Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
13.Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha.
14.A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
15.Jan o něm vydal svědectví a volal: "To je ten, o němž jsem řekl: Přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já."
16.Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.
17.Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.
18.Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl.
19.Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsi?"
20.Nic nepopřel a otevřeně vyznal: "Já nejsem Mesiáš."
21.Znovu se ho zeptali: "Jak to tedy je? Jsi Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne."
22.Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš?"
23.Řekl: "Jsem hlas volajícího na poušti: Urovnejte cestu Páně - jak řekl prorok Izaiáš."
24.Ti vyslaní byli z řad farizeů.
25.Otázali se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?"
26.Jan jim odpověděl: "Já křtím vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte -
27.ten, který přichází za mnou; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi."
28.To se stalo v Betanii, na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil.
29.Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.
30.To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve, než já.
31.Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael."
32.Jan vydal svědectví: "Spatřil jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm.
33.A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: `Na koho spatříš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.´
34.Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží."
35.Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků.
36.Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: "Hle, beránek Boží."
37.Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem.
38.Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: "Co chcete?" Řekli mu: "Rabi (což přeloženo znamená: Mistře), kde bydlíš?"
39.Odpověděl jim: "Pojďte a uvidíte!" Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem čtyř hodin odpoledne.
40.Jeden z těchto dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra.
41.Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: "Nalezl jsem Mesiáše (což je v překladu: Kristus)."
42.Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což se překládá: Petr)."
43.Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: "Následuj mě!"
44.Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova;
45.Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: "Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta."
46.Natanael mu namítl: "Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?" Filip mu odpoví: "Pojď a přesvědč se!"
47.Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází a řekl o něm: "Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti."
48.Řekl mu Natanael: "Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Dříve, než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem."
49."Mistře", řekl mu Natanael, "ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele."
50.Ježíš mu odpověděl: "Ty věříš proto, že jsem ti řekl: `Viděl jsem tě pod fíkem?´ Uvidíš věci daleko větší."
51.A dodal: "Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděly Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka."
1.Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka;
2.na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.
3.Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: "Už nemají víno."
4.Ježíš jí řekl: "Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina."
5.Matka řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám nařídí."
6.Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra.
7.Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou!" I naplnili je až po okraj.
8.Pak jim přikázal: "Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!" Učinili tak.
9.Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli - zavolal si ženicha
10.a řekl mu: "Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli."
11.Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.
12.Potom odešel Ježíš, jeho matka, bratři i učedníci do Kafarnaum a zůstali tam několik dní.
13.Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka