Bible

Proroctví Izaiáše proroka (Iz 6,2)

1.Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám.
2.Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel.
3.Volali jeden k druhému: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy."
4.Od hlasu volajícího se pohnuly podvaly prahů a dům se naplnil dýmem.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka