Bible

Proroctví Izaiáše proroka (Iz 37,16)

14.Chizkijáš vzal dopisy z ruky poslů, přečetl je a pak vstoupil do Hospodinova domu a rozložil je před Hospodinem.
15.Chizkijáš se modlil k Hospodinu:
16."Hospodine zástupů, Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi.
17.Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš, otevři, Hospodine, své oči a viz! Slyš všechna slova Sancheríba, který vyslal posly, aby haněli Boha živého.
18.Opravdu, Hospodine, králové asyrští zničili všechny země, pronárody i jejich zemi.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka