Bible

První Kniha Mojžíšova (Genesis) (Gen 9,18-10,1)

18.Synové Noeho, kteří vyšli z archy, byli Šém, Chám a Jefet; Chám je otec Kenaanův.
19.Tito tři jsou synové Noeho; podle nich se rozdělila celá země.
20.I začal Noe obdělávat půdu a vysadil vinici.
21.Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu.
22.Chám, otec Kenaanův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím.
23.Ale Šém a Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdouce pozpátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili.
24.Když Noe procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn,
25.řekl: "Proklet buď Kenaan, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří!"
26.Dále řekl: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Šémův. Ať je Kenaan jejich otrokem!
27.Kéž Bůh Jefetovi dopřeje bydlet ve stanech Šémových. Ať je Kenaan jejich otrokem!"
28.Po potopě žil Noe tři sta padesát let.
29.Všech dnů Noeho bylo devět set padesát let, a umřel.
1.Toto je rodopis synů Noeho: Šém, Chám a Jefet. Po potopě se jim narodili synové.