Bible

První Kniha Mojžíšova (Genesis) (Gen 24,1-26)

1.Abraham byl už stařec pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal.
2.Abraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve svém domě, který spravoval všechen jeho majetek: "Vlož ruku do mého klína,
3.abych tě zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu nebe a Bohu země, že nevybereš mému synovi manželku z dcer Kananejců, mezi nimiž bydlím,
4.ale půjdeš do mé země, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna Izáka."
5.Služebník mu na to řekl: "Kdyby mě snad ta žena nechtěla následovat do této země, mám tvého syna odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?"
6."Chraň se tam mého syna odvést!" odpověděl mu Abraham.
7."Hospodin, Bůh nebes, který mě vzal z domu mého otce a z mé vlasti, který ke mně mluvil a který mi přísahal: `Tuto zem dám tvému semeni,´ ten před tebou pošle svého anděla, abys odtamtud mému synovi vybral manželku.
8.Kdyby tě ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy zproštěn; jen tam mého syna neodváděj zpátky."
9.Služebník tedy vložil ruku do klína svého pána Abrahama a odpřisáhl to.
10.Potom vzal ze stáda svého pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán na cestu vypravil všelijakými cennostmi) a vyrazil do mezopotamského Aramu k Náchorovu městu.
11.Před městem zastavil velbloudy u studny s vodou (bylo to navečer, v době, kdy ženy chodívají pro vodu)
12.a řekl: "Hospodine, Bože mého pána Abrahama, prosím, dopřej mi dnes to setkání a prokaž mému pánu Abrahamovi své milosrdenství.
13.Hle, stojím u vodního pramene a dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu.
14.Když jedné z těch dívek řeknu: `Nahni prosím svůj džbán, abych se napil,´ a ona odpoví: `Jen se napij; já zatím napojím tvé velbloudy,´ pak ať je to ta, kterou jsi určil pro svého služebníka Izáka. Takto poznám, že jsi mému pánovi prokázal milosrdenství."
15.Vtom, ještě než to dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni. Ta dívka se narodila Betuelovi, synu Milky a Abrahamova bratra Náchora.
16.Byla to překrásná mladá dívka, která ještě nepoznala muže. Sestoupila k prameni, naplnila si džbán a vydala se zpět.
17.Služebník jí přispěchal naproti a řekl: "Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu."
18."Jen se napij, pane," odpověděla, rychle spustila džbán na ruku a dala mu napít.
19.Potom mu řekla: "Načerpám vodu také pro tvé velbloudy, ať se pořádně napijí."
20.Rychle vylila svůj džbán do žlabu, znovu odběhla ke studni pro vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudy.
21.Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar, nebo ne.
22.Když velbloudi dopili, vzal ten muž zlatý nosní kroužek vážící půl šekelu a dva zlaté náramky pro její ruce, každý o váze deseti šekelů,
23.a řekl: "Pověz mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k přenocování?"
24."Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora," odpověděla mu.
25.Potom dodala: "Slámy a obroku máme dost, i místo k přenocování."
26.Tehdy padl na kolena a klaněl se Hospodinu
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka