Bible

Druhá Kniha Mojžíšova (Exodus) (Exod 3,14)

12."Já budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal já: až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře."
13.Mojžíš ale pokračoval: "Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: `Poslal mě k vám Bůh vašich otců.´ Co jim odpovím, když se mě zeptají: `Jaké má jméno?´"
14.Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto promluvíš k synům Izraele: `Poslal mě k vám Jsem.´"
15.Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: `Poslal mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.´ To je navěky mé jméno a tak budu připomínán po všechna pokolení.
16.Jdi, shromáždi izraelské stařešiny a řekni jim: `Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův - a řekl: Obrátil jsem zřetel k vám i k tomu, co se vám děje v Egyptě.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka