Bible

Druhá Kniha Mojžíšova (Exodus) (Exod 23,22-28)

22.Když jej však budeš opravdu poslouchat a činit všechno, co mluvím, stanu se nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků.
23.Můj posel půjde před tebou a uvede tě k Emorejcům, Chetejcům a Perizejcům, ke Kenaancům, Chivejcům a Jebúsejcům, a já je zničím.
24.Nebudeš se klanět jejich bohům a nebudeš jim sloužit. Nebudeš se dopouštět toho, co páchají. Úplně je rozmetáš a na kusy roztříštíš jejich posvátné sloupy.
25.Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc;
26.ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo která by byla neplodná; obdařím tě plností let.
27.Pošlu před tebou svou hrůzu a uvedu ve zmatek všechen lid, k němuž přicházíš; obrátím před tebou všechny tvé nepřátele na útěk.
28.Pošlu před tebou děsy, aby před tebou vypudili Chivejce, Kenaance a Chetejce.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka