Bible

Druhá Kniha Mojžíšova (Exodus) (Exod 19,3-8)

3.Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory: "Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele:
4.Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě.
5.Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země.
6.Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele."
7.Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal.
8.Všechen lid odpověděl jednomyslně: "Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil." Mojžíš tlumočil odpověď lidu Hospodinu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka