Bible

Pátá Kniha Mojžíšova (Deuteronomium) (Deut 6,13)

11.domy plné všeho dobrého, které jsi nenaplnil, vykopané studny, které jsi nevykopal, vinice a olivoví, které jsi nevysadil, a budeš jíst a nasytíš se,
12.pak si dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
13.Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, při jeho jménu přísahat.
14.Nesmíte chodit za jinými bohy z božstev těch národů, které jsou kolem vás,
15.neboť uprostřed tebe je Bůh žárlivě milující, Hospodin, tvůj Bůh. Ať Hospodin, tvůj Bůh, nevzplane proti tobě hněvem a nevyhladí tě z povrchu země.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka