Bible

První epištola k Timoteovi (1.Tim 6,17-21)

17.Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme;
18.napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní,
19.a tak ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život.
20.Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají "poznání".
21.Kdo se k němu hlásí, zbloudil ve víře. Milost s vámi!