Bible

První epištola k Timoteovi (1.Tim 6,16)

14.abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
15.Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů.
16.On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.
17.Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme;
18.napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka