Bible

První epištola k Timoteovi (1.Tim 2,5-6)

3.To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
4.aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
5.Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
6.který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.
7.Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví - mluvím pravdu a nelžu - učitelem pohanů ve víře a v pravdě.
8.Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka