Bible

První epištola k Tessalonicenským tj. Soluňským (1.Tes 5,14-23)

14.Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.
15.Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.
16.Stále se radujte,
17.v modlitbách neustávejte.
18.Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
19.Plamen Ducha nezhášejte,
20.prorockými dary nepohrdejte.
21.Všecko zkoumejte, dobrého se držte;
22.zlého se chraňte v každé podobě.
23.Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.