Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 9,6-14)

6.Nebo snad jen já a Barnabáš nemáme právo přestat pracovat?
7.Kdo kdy bojoval na vlastní náklady? Kdo sází vinici, a neokusí její hrozny? Kdo pase stádo, a nepije jeho mléko?
8.Dávám tu jen lidské příklady? Copak to neříká i Zákon?
9.V Mojžíšově zákoně je přece psáno: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek." Copak se Bůh stará o dobytek?
10.Neříká to spíše kvůli nám? Bezpochyby je to napsáno kvůli nám. Kdo oře, musí přece orat v naději, a kdo mlátí obilí, musí to dělat v naději, že bude mít podíl z úrody.
11.Rozsévali jsme u vás duchovní símě; bylo by snad příliš, abychom sklízeli vaši hmotnou úrodu?
12.Mohou-li toto právo vůči vám uplatňovat druzí, čím spíše my? My jsme však toto právo nevyužili. Raději všechno mlčky snášíme, abychom nekladli žádnou překážku Kristovu evangeliu.
13.Copak nevíte, že ti, kdo slouží v chrámu, smějí jíst chrámové pokrmy? Nevíte, že ti, kdo slouží u oltáře, mají podíl z oltářních obětí?
14.Právě tak Pán určil, že kazatelé evangelia mají žít z evangelia.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka