Bible

Epištola k Římanům (Řím 7,22-23)

20.Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.
21.Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo.
22.Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím;
23.když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy.
24.Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?
25.Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! - A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.