Bible

Epištola k Římanům (Řím 14,17)

15.Trápí-li se tvůj bratr pro to, co jíš, nežiješ už v lásce. Neuváděj tedy svým jídlem do záhuby toho, za nějž Kristus umřel!
16.Nevydávej v potupu to dobré, co jste přijali.
17.Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého.
18.Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží.
19.A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu.